1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? r?i roGi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i m?t vài c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng b?t đ?ng s?n cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n sinh l?i nhu?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quá trình th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là nhân t? trong s? nh?ng ví d? v? nguy c? có th? x?y ra trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là nhân t? trong s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra nguy c?, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t khách hàng đ?u t?, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a l?a ch?n, đ?c bi?t c?n nh?n đ?nh m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? nguy c? c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian c?a đ?u t? vào BĐSTr??c khi tham gia th? tr??ng BĐS, b?n c?n xác đ?nh s? t?o thành m?t nhà đ?u t? trong n??c toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t nhà đ?u t? toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, các ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng nhà đ?u t? bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u cách th?c h?n. Các nhà đ?u t? trong n??c bán th?i gian có th? ch?n l?a các lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? vào s?n ph?m b?t đ?ng s?n.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng bđs th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng k? ho?ch đ?u t? khác nhau, tuy?t v?i cho t?ng kho?ng th?i gian. Vì th?, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra chi?n l??c phát tri?n và đ?u t? tuy?t v?i là đi?u mà các ng??i mua đ?u t? c?n quan tâm.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? vào các lo?i hình bđs đang m? bán b?t đ?ng s?n, m?t trong nh?ng đi?ukhông th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, vi?c cách th?c m?i quan h? làm sao cho thích h?p v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào cái nhìn c?a m?i nhà đ?u t? trong n??c.Cùng nghiên c?u: https://gitlab.borg-caution.be/dautubdsland http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2177280 https://www.fmconsulting.net/gymsforsale/author/fitmanagement/ https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://dautubds.land/ https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=3046938 http://qa.supermap.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://git.rj.def.br/dautubdsland https://source.coderefinery.org/dautubdsland https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://dautubds.land/ https://gitlab2.ac-montpellier.fr/dautubdsland https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?https://dautubds.land/ http://projectcs.sci.ubu.ac.th/dautubdsland http://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://amara.org/en/profiles/profile/LsqmoArMhW4BRmJVU93YgF6KP0Jx-osDDEzV9PQXbV0/ http://sc.sie.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3835472 https://sekshikayeler.net/author/dautubdsland/ http://idea.informer.com/users/dautubdsland/?what=personal http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://dautubds.land/ http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://unsplash.com/@dautubdsland https://kartalescortt.org/author/dautubdsland/ https://www.spreaker.com/user/15887803 https://raovatnailsalon.com/author/dautubdsland/ http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=7186&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://ozakantalya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073333 https://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/1703377 https://git.qt.io/dautubdsland https://vcgit.hhi.fraunhofer.de/dautubdsland http://www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488160 https://www.blurb.com/user/dautubdsland https://kalspage.com/author/dautubdsland/ https://vimeo.com/dautubdsland https://coub.com/dautubdsland http://voberhaat.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=219874 http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1661477&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://wefunder.com/leefogh https://code.getnoc.com/dautubdsland https://gitlab.indec.gob.ar/dautubdsland https://www.ted.com/profiles/32338616 https://ask.fm/dautubdsland94 http://gitlab.shop.hisense.com/dautubdsland https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/dautubdsland/ https://git.virtual-sr.com/dautubdsland https://themepalace.com/users/dautubdsland/ http://www.topfrage.de/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://dautubds.land/ https://k289gitlab1.citrin.ch/dautubdsland http://foxilla.ch/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://psnfusion.com/content/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1199706 https://www.divephotoguide.com/user/dautubdsland https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=341032 http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=489303&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.free-ebooks.net/profile/1360354/lorentsen-fogh https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=https://dautubds.land/ http://www.authorstream.com/dautubdsland/ https://git.linus-h.de/dautubdsland https://gitlab.sgalinski.de/dautubdsland https://www.empowher.com/users/dautubdsland https://lookbook.nu/user/9862886-Gibson https://pbase.com/dautubdsland/profile http://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://genius.com/dautubdsland http://dufo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=59511&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://git.cit.bcit.ca/dautubdsland http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1295393 https://nootheme.com/forums/users/dautubdsland/ http://git.newslab.iith.ac.in/dautubdsland https://git.synz.io/dautubdsland http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1297444&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://www.adaxes.com/questions/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://gitlab.prodap.ap.gov.br/dautubdsland http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/dautubdsland https://www.veoh.com/users/dautubdsland https://seekingalpha.com/user/55577048 http://git.kemkes.go.id/dautubdsland https://git.jsb.be/dautubdsland https://www.hashatit.com/862675 https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/dautubdsland https://list.ly/johannsendyhr348 https://emc-git.polito.it/dautubdsland http://ask.bacagadget.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://githomelab.ru/dautubdsland http://www.synthedit.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://bostanciescortt.com/author/dautubdsland/ http://www.astro.wisc.edu/?URL=dautubds.land/ https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://dautubds.land/ https://git.sicom.gov.co/dautubdsland https://michigan.budtrader.com/author/dautubdsland/ https://community.opengroup.org/dautubdsland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-25 (土) 15:49:26 (142d)